RolnikON

aktualności

POMOC NA „TWORZENIE GRUP PRODUCENTÓW I ORGANIZACJI PRODUCENTÓW”

27/09/2019

ARiMR ogłasza kolejny nabór wniosków o przyznanie pomocy na „Tworzenie grup producentów i organizacji producentów” PROW 2014 – 2020, który będzie trwał między 28 października a 13 grudnia 2019. 

Wniosek należy złożyć : 

– osobiście; 

– za pośrednictwem osoby upoważnionej; 

– przesyłką rejestrowaną, nadaną w placówce Poczty Polskiej, gdzie decyduje data wpływu do oddziału regionalnego Agencji (30 dni od zakończenia terminu składania wniosków). 

Jak informuje ARiMR o wsparcie mogą ubiegać się nowe grupy producentów – uznane od 22 grudnia 2018 r. – składające się z osób fizycznych, działające jako przedsiębiorcy prowadzący mikro, małe lub średnie przedsiębiorstwo, które spełniają poniższe warunki: 

  • zostały uznane przez dyrektora oddziału regionalnego ARiMR na podstawie planu biznesowego, 
  • łączą producentów jednego produktu lub grupy produktów, którzy nie byli członkami grupy producentów lub organizacji producentów, utworzonej ze względu na ten sam produkt lub grupę produktów, której przyznano i wypłacono pomoc na rozpoczęcie działalności ze środków Unii Europejskiej po 1 maja 2004 r. w ramach działań i mechanizmów określonych w rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 2 sierpnia 2016 r., 
  • w skład grupy producentów nie wchodzą małżonkowie członków, o których mowa powyżej oraz osoby powiązane bezpośrednio z nimi kapitałowo lub osobowo, 
  • zadeklarowały realizację biznesplanu, żeby osiągnąć jego założenia w ciągu 5-letniego okresu wsparcia. 

Pomoc finansowa przyznawana jest w okresie pierwszych 5 lat funkcjonowania grupy liczonych od dnia jej uznania. Ze wsparcia wyłączeni są producenci drobiu oraz mięsa lub jadalnych podrobów drobiowych. Wnioskom przyznawane są punkty, które decydują o kolejności przyznania wsparcia. 

Źródło: ARiMR 

Comments are closed here.