RolnikON

aktualności

Dopłaty do materiału siewnego

02/01/2020

Od 15.01 do 25.06.2019 przeprowadzany jest nabór wniosków o przyznawanie dopłat tytułem materiału siewnego kategorii elitarny lub kwalifikowany, zużytego do siewu lub sadzenia. Pomoc ta ma charakter de minimis.

Uczestnikami programu mogą być producenci rolni, którzy do siewu lub sadzenia wykorzystują materiał siewny elitarny i kwalifikowany. Rolnicy mogą dostawać taki rodzaj dopłat w zależności od powierzchni obsianych wymienionym wcześniej gruntów ornych. Dopłatami nie objęte są rośliny stanowiące przedplon lub poplon.

Roślinami, na jakie uzyskać można dopłaty to; Zboża: jęczmień, owies (nagi, szorstki, zwyczajny), pszenica (twarda, zwyczajna), pszenżyto, żyto;  bobik, groch siewny (odmiany roślin rolniczych), łubin (biały, wąskolistny, żółty), soja, wyka siewna; ziemniak.

Jak podaje Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, minimalne ilości materiału siewnego na 1 ha wynoszą w przypadku:

 • „odmiany populacyjnej pszenicy zwyczajnej – 150 kg;
 • odmiany mieszańcowej pszenicy zwyczajnej – 70 kg albo 1,7 jednostki siewnej;
 • pszenicy twardej – 150 kg;
 • odmiany populacyjnej żyta – 90 kg albo 2 jednostki siewne;
 • odmiany syntetycznej żyta – 80 kg;
 • odmiany mieszańcowej żyta – 60 kg albo 1,7 jednostki siewnej;
 • odmiany populacyjnej jęczmienia – 130 kg;
 • odmiany mieszańcowej jęczmienia – 90 kg albo 2 jednostki siewne;
 • pszenżyta – 150 kg;
 • owsa zwyczajnego – 150 kg;
 • owsa nagiego – 120 kg;
 • owsa szorstkiego – 80 kg;
 • łubinu (żółtego, wąskolistnego lub białego) – 150 kg;
 • grochu siewnego (odmiany roślin rolniczych) – 200 kg;
 • bobiku – 270 kg;
 • wyki siewnej – 80 kg;
 • soi – 120 kg;
 • ziemniaka – 2000 kg;
 • mieszanek zbożowych lub mieszanek pastewnych sporządzonych z materiału siewnego gatunków lub odmian roślin zbożowych lub pastewnych wymienionych w pkt 1-17 – 140 kg”

Aby uzyskać dopłaty do materiału elitarnego lub kwalifikowanego należy spełnić następujące warunki: Obsiać materiałem siewnym elitarnym lub kwalifikowanym działki rolne o powierzchni łącznej nie mniejszej niż 1 ha.

Materiał elitarny i kwalifikowany, który został użyty do siewu powinien być wyprodukowany przez przedsiębiorcę wpisanego do ewidencji przedsiębiorców należnego dla nasiennictwa; w gospodarstwie rolnym wpisanym do ewidencji rolników dotyczącej nasiennictwa.

Elitarny lub kwalifikowany materiał siewny zakupiony przez rolnika może zostać uznany jeśli został pozyskany od innego rolnika, wobec którego wymagania określone zostały w poprzednim akapicie; przedsiębiorcy, którego działalność wpisana została do odpowiedniego rejestru oraz podmiotu prowadzącego obrót materiałem siewnym poza UE.

Limitem pomocy de minimis dla jednego producenta jest kwota 15 000 euro w okresie trzech lat podatkowych.

Jakie dokumenty dostarczyć?

Obowiązkowymi dokumentami, jakie należy dostarczyć do ARMiR są  oryginały (lub kopie poświadczone notarialnie za zgodność z oryginałem) faktur, pod warunkiem, że wystawione zostały w okresie: 15 lipca 2018-15 czerwca 2019 pod warunkiem, że faktycznie zakupiono w tym okresie materiał siewny i/lub dokument wydania z magazynu materiału siewnego określonych kategorii w podanych wyżej datach i kryteriach.

Faktura zakupu materiału siewnego kategorii elitarny lub kwalifikowany oraz dokument wydania materiału siewnego z magazynu powinien zawierać w szczególności

 1. datę sprzedaży lub wydania z magazynu materiału siewnego
 2. nazwę gatunku i odmiany
 3. kategorię lub stopień kwalifikacji materiału siewnego
 4. numer partii materiału siewnego.

Wymaga na jest również kopia zaświadczenia o udzielonej w ciągu trzech lat podatkowych

Dodatkowo, w przypadku dodatkowych wymagań należy złożyć dodatkowe oświadczenia, których wykaz znajduje się na stronie Agencji.

Należy koniecznie pamiętać o fakcie, iż jeśli stan faktyczny zmieni się, i będzie odbiegał od sytuacji przedstawionej w dokumentach, wtedy niezwłocznie należy powiadomić o sprawie Kierownika biura Powiatowego ARiMR.

Jak podaje  strona Agencji, decyzje wydane zostaną w terminie 60 dni od dnia wejścia w życie przepisów o stawkach dopłat na 1 ha. Dopłata wypłacona zostanie natomiast w okresie 30 dni od wydania decyzji.

Comments are closed here.