RolnikON

aktualności

Grupy producenckie – dofinansowanie

09/02/2020

Prezes Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa poinformował w ogłoszeniu o naborze wniosków na przyznanie pomocy na „Tworzenie grup producentów i organizacji producentów”. Można je składać osobiście, za pośrednictwem osoby upoważnionej lub wysłać przesyłką rejestrowaną za pośrednictwem „Poczty Polskiej”. Wnioski składać można od 15 listopada do 21 grudnia 2018. Pomoc na „Tworzenie grup producentów i organizacji producentów” jest finansowana z budżetu Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Szczegółowe zasady aplikowania o wsparcie podane zostały w komunikacie prezesa ARiMR z dnia 15 października 2018.

O przyznanie pomocy mogą ubiegać się nowe grupy producentów rolnych, uznane od 29 grudnia 2017 r., składające się z osób fizycznych, działających jako przedsiębiorcy prowadzący mikro, małe lub średnie przedsiębiorstwo. O wsparcie mogą  starać się również grupy, które spełniają następujące warunki:

  • zostały uznane przez dyrektora oddziału regionalnego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa na podstawie przedstawionego i zaakceptowanego planu biznesowego,
  • łączą producentów jednego produktu lub grupy produktów, którzy nie byli członkami grupy producentów lub organizacji producentów, utworzonej ze względu na ten sam produkt lub grupę produktów, której przyznano i wypłacono pomoc na rozpoczęcie działalności ze środków Unii Europejskiej po 1 maja 2004 r. w ramach działań i mechanizmów określonych w rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 2 sierpnia 2016 r.,
  • w skład grupy producentów nie wchodzą małżonkowie członków, o których mowa powyżej oraz osoby powiązane bezpośrednio z nimi kapitałowo lub osobowo,
  • zadeklarują realizację planu biznesowego w celu osiągnięcia jego założeń w trakcie trwania 5- letniego okresu wsparcia.

Branżą wyłączoną ze wsparcia są producenci drobiu oraz mięsa lub jadalnych podrobów drobiowych.

Pomoc przyznawana jest w trakcie 5 pierwszych lat funkcjonowania grupy producenckiej, liczonych od dnia jej uznania. Wysokość kwoty pomocy finansowej, jaką zależy od wartości przychodów netto uzyskanych ze sprzedaży produktów lub grupy produktów, wytworzonych przez jej członków w poszczególnych latach. Ważną informacją jest zapis  informujący, iż odbiorcami produktów nie mogą być osoby należące do grupy producentów, współmałżonkowie takich osób, podmioty powiązane kapitałowo lub osobowo w sposób bezpośredni lub pośredni z beneficjentem lub jego współmałżonkiem.

Wysokość wsparcia wynosi:

  • w pierwszym roku – 10 proc. przychodów netto,
  • w drugim roku – 8 proc. przychodów netto,
  • w trzecim roku – 6 proc. przychodów netto,
  • w czwartym roku – 5 proc. przychodów netto,
  • w piątym roku – 4 proc. przychodów netto.

Limit wsparcia to 100 tys. euro w każdym roku pięcioletniego okresu przyznawania pomocy i pozostaje na niezmienionym poziomie w kolejnych latach. Wnioski złożone w podanym wcześniej terminie poddawane są ocenie punktowej. Na podstawie przyznanych punktów stworzony zostanie ranking, ług którego przyznawana będzie pomoc.

 

Źródła:

http://www.arimr.gov.pl/aktualnosci/artykuly/pieniadze-na-tworzenie-grup-i-organizacji-producentow.html

http://www.arimr.gov.pl/ogloszenia-prezesa-arimr/artykuly/tworzenie-grup-producentow-i-organizacji-producentow-3.html

Comments are closed here.