RolnikON

aktualności

ZAPYTANIE OFERTOWE nr PIR/03/08/2021

19/08/2021

ZAPYTANIE OFERTOWE nr PIR/03/08/2021

z dnia  19-08-2021

ZAMAWIAJĄCY

Polski Instytut Rolnictwa sp. z o.o.

Chłodna 64/315

00-872 Warszawa

NIP 525-254-83-61

REGON 146549282

KRS 0000451617

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA:

 1. Nazwa nadana zamówieniu przez Zamawiającego:

Promocja projektu SoilAqChar na portalu YouTube oraz przygotowanie 2 filmów promocyjnych.

 1. Rodzaj zamówienia: zapytanie ofertowe
 2. Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest promocja projektu SoilAqChar na portalu YouTube oraz przygotowanie 2 filmów promocyjnych,  w ramach projektu pt. „Woda w glebie – monitoring satelitarny w poprawie retencji wodnej przy użyciu biowęgla” (akronim: SoilAqChar), nr umowy BIOSTRATEG3/345940/7/NCBR/2017, finansowanego przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju ze środków publicznych w ramach Programu Badań Naukowych i Prac Rozwojowych „Środowisko naturalne, rolnictwo i leśnictwo” Biostrateg.

Opis przedmiotu zamówienia stanowi Załącznik nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego.

 1. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie, oferta nie może obejmować częściowego zamówienia.
 2. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: tak, Wykonawca może złożyć
  odrębnie ofertę na promocję na portalu YouTube oraz na przygotowanie 2 filmów promocyjnych.
 3. Termin realizacji zamówienia: od 27.08.2021 r. do 31.10.2021 r. (możliwość rozliczenia miesięcznego)

WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

 1. Oferent zobowiązany jest do złożenia oferty według wzoru stanowiącego Załącznik nr 2 do niniejszego zapytania.
 2. Oferty niespełniające warunków udziału w postepowaniu zostaną odrzucone i nie będą podlegać dalszej ocenie.
 3. Dokonanie oceny spełnienia warunków będzie odbywało się na podstawie przedstawionej ceny (Załącznik nr 2).

Oferta zostanie odrzucona jeżeli:

– jej treść nie odpowiada treści zapytania ofertowego

– zostanie złożona po terminie

– nie spełnia warunków udziału w postępowaniu

– nie zostanie przygotowana w języku polskim

OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY

 1. Ofertę należy sporządzić na załączonym druku „Formularz ofertowy” dla całości zamówienia (Załącznik nr 2) w formie pisemnej w języku polskim, który powinien zostać podpisany przez           osoby upoważnione. Brak poprawnie wypełnionego załącznika skutkuje odrzuceniem oferty.
 2. Do oferty należy dołączyć wszystkie wymagane załączniki, które powinny zostać podpisane przez osoby upoważnione.
 3. Każdy z Oferentów ma prawo do złożenia dwóch ofert na dwie części zamówienia lub jednej na wyłącznie jedną część.
 4. Wszystkie dokumenty, w tym kopie dokumentów, muszą być podpisane, poświadczone
  za zgodność z oryginałem przez osobę podpisującą ofertę (osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy).
 5. Wszystkie miejsca, w których Oferent naniósł zmiany powinny być podpisane przez osobę uprawnioną do składania oświadczeń woli w imieniu Oferenta.

MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT

Termin na złożenie oferty nie może być krótszy niż 7 dni od dnia upublicznienia zapytania ofertowego na stronie internetowej Oferenta lub daty doręczenia osobistego (potwierdzenie odbioru). Zamawiający może również przesłać ofertę mailowo do wybranych Oferentów jednak termin na składanie ofert liczy się od dnia opublikowania oferty na stronie Zamawiającego.

 1. Ofertę należy dostarczyć do Zamawiającego osobiście lub drogą elektroniczną (d.szydelko@rolnikon.pl) do dnia 27.08.2021 r. do godz. 16:00.
 2. Ofertę dostarczaną osobiście należy umieścić w zamkniętej, nieprzejrzystej kopercie, zawierającej nazwę Wykonawcy, oznaczonej:

Polski Instytut Rolnictwa sp. z o.o.

Chłodna 64/315, 00-872 Warszawa

„Promocja projektu SoilAqChar na portalu YouTube oraz przygotowanie 2 filmów promocyjnych.”

Nie otwierać – dostarczyć do rąk Przewodniczącego Komisji Konkursowej

 1. Oferent może zwrócić się do Zamawiającego w formie elektronicznej o wyjaśnienie treści zapytania ofertowego. Ze strony Zamawiającego uprawnionym do udzielania wyjaśnień jest Pan Dariusz Szydełko adres email: szydelko@rolnikon.pl.
 2. Wykonawca ponosi wszystkie koszty związane ze sporządzeniem i złożeniem oferty.
 3. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
 4. Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę.
 5. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.
 6. Zapytanie ofertowe zamieszczono na stronie: http://blog.rolnikon.pl/
 7. Postępowanie prowadzone jest w trybie konkurencyjnego wyboru Wykonawców.
 8. Ważność oferty cenowej 7 dni od wyznaczonego terminu złożenia oferty.
 9. Najpóźniej do dnia 30.08.2021 r. Zamawiający przeprowadzi analizę złożonych ofert.
 10. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany powyższych terminów bez uprzedzenia i bez podania przyczyn.

 

MIEJSCE ORAZ TERMIN OTWARCIA OFERT

Termin otwarcia ofert:             27.08.2021 r.

Miejsce otwarcia ofert:             Polski Instytut Rolnictwa sp. z o.o., ul. Chłodna 64/315, 00-872 Warszawa

OCENA OFERT:

 1. Złożone oferty zostaną ocenione pod względem stawianych im warunków udziału
  w postępowaniu określonym w Zapytaniu.
 2. W przypadku gdy oferta nie spełni któregokolwiek z warunków udziału w postępowaniu (brak formularza ofertowego, brak podpisów osób upoważnionych do reprezentowania Wykonawcy) niniejszego zapytania ofertowego – oferta zostanie odrzucona. Z tytułu odrzucenia oferty, Oferentom nie przysługują żadne roszczenia przeciw Zamawiającemu. Oferty oceniane będą punktowo. Maksymalna liczba punktów, jaką może uzyskać oferta wynosi łącznie 100 pkt.
 3. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty spełniającej kryteria formalne Zamawiający będzie kierować się kryterium oceny oferty:
KRYTERIUM MAX. LICZBA PUNKTÓW
Cena 100

 

WYBÓR I OGŁOSZENIE ZWYCIĘZCY:

 1. Za najkorzystniejszą ofertę uznana zostanie oferta, która otrzyma największą liczbę punktów.
 2. Zamawiający wybierze najlepszą ofertę.
 3. Zamawiający jest uprawniony do wyboru kolejnej, najkorzystniejszej oferty w przypadku gdyby wybrany Wykonawca, którego oferta została uznana za najkorzystniejszą odmówił realizacji zamówienia lub gdyby realizacja zamówienia przez Oferenta stała się niemożliwa z innych przyczyn.
 4. Wybór i ogłoszenie wybranego Oferenta nastąpi najpóźniej do dnia 30.08.2021 r. do końca dnia.
 5. Zamawiający poinformuje Oferentów, którzy złożyli oferty o wyborze najkorzystniejszej oferty
  w zamówieniu. Wykonawca, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą zostanie powiadomiony odrębnie o formalnościach niezbędnych do zawarcia umowy. Informacja zostanie przekazana drogą elektroniczną
 6. Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania bez podania przyczyny.

 

ZAŁĄCZNIKI

 1. Załącznik nr 1 – Opis przedmiotu zamówienia
 2. Załącznik nr 2 – Formularz ofertowy

Plik z załącznikami do pobrania: Zapytanie ofertowe 03-08-2021

Dokonano otwarcia ofert i wyboru najkorzystniejszej z nich. Poniżej protokół wyboru oferty.

protokół wyboru oferty 3-08-2021

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *