RolnikON

Agrotechnika

Znaczenie potasu dla roślin

29/04/2017

Potas, to obok azotu i fosforu, jeden z podstawowych pierwiastków, które należy dostarczyć roślinie, aby mogła prawidłowo się rozwijać i wydać odpowiedni plon. 

Rośliny pobierają potas przez korzenie, dlatego kluczowe jest nawożenie doglebowe, przedsiewne. Gromadzi się on w częściach wegetatywnych jak liście czy łodygi. Odgrywa kluczową rolę w odporności roślin na wymarzanie, wyleganie oraz choroby bakteryjne. Potas pełni wiele kluczowych funkcji w życiu rośliny:

 • odpowiada za gospodarkę wodną
 • bierze udział w fotosyntezie oraz przemieszczania powstałych asymilatów
 • aktywuje około 50 enzymów
 • bierze udział w gospodarce azotanowej. Efektywność nawożenia azotowego możliwa jest do uzyskania tylko przy odpowiednim nawożeniu potasem.

WSPŁYW POTASU NA PLON ROSLINY UPRAWNEJ

Według Grzebisza[2008]„…plonotwórczą rolę potasu trzeba rozpatrywać nie tyle w kontekście bezwzględnego wzrostu plonu uprawowych roślin, ile w aspekcie minimalizacji działania czynników stresowych, wywołujących utratę potencjału plonowania oraz pogorszenie jakości plonu użytkowego”.

Przy optymalnym nawożeniu rośliny uprawnej potasem można zaobserwować:

 • Wzrost tolerancji na suszę
 • Wzrost odporności na wymarzanie oraz na niskie temperatury
 • Zmniejszoną wrażliwość na stres spowodowany nadmiarem światła
 • Obniżenie podatności na wyleganie
 • Zwiększenie efektywności pobierania azotu przez rośliny
 • Zwiększenie odporności roślin na porażenia przez choroby lub ataki szkodników.

Rola potasu w kształtowaniu cech jakościowych rośli uprawnych jest bardzo ważna. Wpływa on na aktywację określonych procesów metabolicznych, powodując:

 • Wzrost aktywności fotosyntezy czyli gromadzenie się węglowodanów
 • Powstanie odpowiednich cech sensorycznych jak smak zapach czy kolor poprzez kontrolę produkcji i przemiany cukrów. Np. w buraku cukrowym następuje wzrost zawartości sacharozy w korzeniu, a w ziemniaku zawartość skrobi.

mgr inż. Agnieszka Szumańska

Comments are closed here.