RolnikON

Agrotechnika

Wapń w glebie

23/02/2017

Wapń, to jeden z podstawowych pierwiastków występujących w glebie. Jest to makroelement, który nie tylko wpływa na samą roślinę, ale także na strukturę gleby, dlatego tak ważne jest kontrolowanie jego obecności w roli.

Zasobność gleby w wapń zależy od skały macierzystej. Zawartość tego makroelementu waha się między 0,1 a 1,5% i więcej. W glebie wapń występuje w kilku formach jako składnik materii organicznej czy minerałów, soli (o różnym stopniu rozpuszczalności) i jonów Ca2+.

Kationy wapnia, które są uwalniane w procesie wietrzenia minerałów (tj.: dolomit czy gips), łączą się z anionami znajdującymi się już w glebie, tworząc sole lub zostają związane przez kompleks sorpcyjny. Wapń ma bardzo duży wpływ na strukturę gleby ze względu na właściwości, które sprzyjają koagulacji koloidów glebowych. Ma to znaczenie dla utrzymania stabilności gruzełków.

Rys.1. Akumulacja wapnia przez buraki cukrowe w sezonie wegetacyjnym z uwzględnieniem akumulacji innych pierwiastków

Źródło: Grzebisz W. 2008. Nawożenie Roślin Uprawnych 1. Podstawy Nawożenia. Państwowe Wydawnictwo Rolnicze i Leśne, Poznań

Wapń to przede wszystkim także makroelement, który ma wpływ na odczyn gleby, a także utrzymanie jej struktury. Pierwiastek może być pobierany z roztworu glebowego lub z łatwo rozpuszczalnych soli. Wapń pełni w roślinie wiele funkcji, które można podzielić na 3 grupy: fizjologiczną, biochemiczną oraz strukturalną. Bierze on udział m.in. w fotosyntezie, metabolizmie azotowym, aktywacji enzymów czy kiełkowaniu pyłku i wzroście łagiewki pyłkowej.

WPŁYW WAPNIA NA PLON ROŚLINY UPRAWNEJ

Wapń nie ma bezpośredniego wpływu na plon roślin. Największe zapotrzebowanie na ten pierwiastek wykazują rośliny z rodziny kapustowatych, motylkowatych oraz różowatych.

NIEDOBÓR ORAZ NADMIAR WAPNIA

Zaobserwowanie niedoboru jak i nadmiaru wapnia w roślinie jest ciężkie. Na ogół w glebie znajduje się go dostateczna ilość, jednak na jego pobieranie wpływa wiele czynników takich jak stosunki wodne czy odczyn gleby.

mgr inż. Agnieszka Szumańska

Comments are closed here.