RolnikON

aktualności

Uprawa i przetwórstwo trufli…

23/07/2019

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”
Operacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Schematu II Pomocy Technicznej „Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi
Częstochowskie Stowarzyszenie Rozwoju Malej Przedsiębiorczości wraz z Polskim Instytutem Rolnictwa sp. z o.o. i Fundacją Przedsiębiorczości w
ramach Planu Działania KSOW na lata 2014-2020, Plan Operacyjny na lata 2018-2019,
realizuje operację pt:
Uprawa i przetwórstwo trufli szansą na konkurencyjność małych gospodarstw rolnych


Cel projektu: Wymiana doświadczeń oraz wiedzy know-how z zakresu innowacyjnej uprawy i przetwórstwa trufli
Grupa docelowa: Działanie skierowane do 30 mieszkańców obszarów wiejskich województw śląskiego, podlaskiego, świętokrzyskiego i małopolskiego, w tym min. 15
w wieku do 35 lat. W operacji oprócz rolników wezmą udział przedsiębiorcy, przedstawiciele organizacji pozarządowych oraz inne osoby zainteresowane tematyką
operacji, a więc podmiotów, które są zainteresowane wdrażaniem innowacyjnych rozwiązań w małych gospodarstwach rolnych i będą mogły stworzyć potencjalne grupy
operacyjne
Planowane formy realizacji operacji: Wyjazd studyjny – Włochy
Przewidywane efekty: Uczestnik pozyska bezpośrednią i praktyczną wiedzę na temat:

  • innowacyjnej uprawy trufli i jej przetwórstwa,
  • know-how nt. uprawy trufli i ich przetwórstwa
  • działania współpracy i możliwości współdziałania przy realizacji innowacyjnych wdrożeń w rolnictwie i na obszarach wiejskich


Efekty długofalowe:

  • wzrost liczby innowacyjnych rozwiązań w małych gospodarstwach rolnych
  • wzrost świadomości na temat wdrażania innowacyjnych upraw
  • intensyfikacja udziału innowacyjnych upraw w bilansie polskiego rolnictwa


Operacja realizowana przy wsparciu środków Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich
Odwiedź portal KSOW – http://ksow.pl
Zostań Partnerem Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich.

Załącznik:

opis operacji trufle

Comments are closed here.