RolnikON

aktualności

Restrukturyzacja małych gospodarstw

23/05/2018

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa ogłosiła, że od 8 czerwca do 17 lipca 2018 roku będą przyjmowane wnioski w ramach programu „Restrukturyzacja małych gospodarstw rolnych”.  Rolnicy mogą ubiegać się o dotację w wysokości 60 tysięcy złotych. Na dotację w tym roku przeznaczono około 780 mld euro, co oznacza, że funduszy ma wystarczyć dla niemal 55 tysięcy gospodarstw, które złożą wniosek o wsparcie.

Wnioski można składać osobiście, za pośrednictwem pełnomocnika oraz wysłać pocztą tradycyjną.
Miejscem składania wniosków są Oddziały Regionalne Agencji właściwe dla konkretnego gospodarstwa.

Z pomocy w ramach tego programu, będzie mógł skorzystać rolnik lub współmałżonek rolnika. Aby pomyślnie przejść etap kwalifikacji należy spełniać poniższe warunki:

 • osoba wnioskująca jest osoba pełnoletnią
 • do wniosku należy dołączyć biznesplan dotyczący rozwoju gospodarstwa
 • gospodarstwo, które ma wziąć udział w programie, jest wielkości ekonomicznej poniżej 10 tysięcy euro
 • osoba wnioskująca co najmniej od 2 miesięcy przed miesiącem złożenia wniosku podlega nieprzerwanie ubezpieczeniu społecznemu rolników w pełnym zakresie i w okresie 12 miesięcy przed złożeniem wniosku o przyznanie pomocy nie prowadzi działalności potwierdzonej wpisem do CEIDG.

Aby otrzymać wsparcie należy uzyskać minimum 7 punktów. W odróżnieniu od poprzedniego naboru, wnioskujący nie uzyskają punktów za odpowiednie kwalifikacje zawodowe. W obecnym naborze punkty będą przyznawane za:

 • uzyskanie odpowiedniej docelowej wielkości ekonomicznej gospodarstwa po realizacji biznesplany, czyli od 12 do 20 tys. euro – 2 punkty za wielkość od 12 do 16 tys. euro; 4 punkty za wielkość od 16 do 20 tys. euro i 5 punktów za wielkość powyżej 20 tys. euro;
 • zaplanowanie wdrożenia zmiany kierunku produkcji w gospodarstwie– 2 punkty;
 • podleganie ubezpieczeniu społecznemu w pełnym zakresie i nieprowadzenie w ciągu 12 miesięcy innej działalności gospodarczej – 2 punkty;
 • rodzaj planowanej produkcji – od 1 do 3 punktów;
 • kompleksowość biznesplanu – od 0,25 do 7 punktów;
 • wiek wnioskodawcy (do 41. roku życia) – 1 punkt
 • przyczynianie się do ochrony środowiska i zmianom klimatu, głównie przez odpowiedni udział zbóż w strukturze zasiewów czy stosowanie właściwego planu nawozowego – 1 punkt;
 • udział w grupie producentów rolnych lub organizacji producentów – 1 punkt;
 • działalność rolnicza polegająca na przetwarzaniu produktów – 2 punkty;
 • uczestnictwo lub zobowiązanie do uczestnictwa w systemach jakości –1 punkt;
 • uczestnictwo w systemach jakości dot. rolnictwa ekologicznego – 2 punkty;
 • udział w szkoleniach i korzystanie z usług doradczych – 1 punkt;
 • produkcja roślin wysokobiałkowych – 1 punkt.

Pomoc zostanie wypłacona w dwóch ratach:

 • I rata stanowiąca 80% całkowitej wartości pomocy, która wypłacana jest po podpisaniu umowy z ARiMR
 • II rata stanowiąca 20% pomocy, która zostanie wypłacona dopiero w momencie realizacji biznesplanu

Osoba, która otrzyma premię będzie zobowiązana do prowadzenia działalności rolniczej w gospodarstwie, którego rozwoju dotyczy biznesplan, co najmniej 5 lat od wypłaty pierwszej raty pomocy. Do tego czasu będzie musiała także prowadzić działania, z tytułu których przyznano jej punkty decydujące o kolejności przysługiwania pomocy. Przez co najmniej 5 lat od dnia wypłaty pierwszej raty pomocy musi także prowadzić ewidencję przychodów i rozchodów w gospodarstwie.

Dla beneficjentów programów Młody Rolnik oraz Modernizacja Gospodarstw Rolnych przygotowaliśmy specjalną ofertę na zakup laptopa wraz z systemem RolnikON. Uzyskaliśmy opinię Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie o tym, że wdrożenie RolnikON prowadzi do innowacji organizacyjnej oraz procesowej. Opinię znajdziecie pod tym linkiem.

Wszystkie szczegóły dotyczące naszej oferty znajdują się na stronie głównej RolnikONa. Natomiast w tym miejscu możecie zapoznać się ze szczegółami tego, jak wygląda proces zakupu licencji.

Comments are closed here.