RolnikON

aktualności

Nowe działania PROW

21/12/2018

Na stronie Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji rolnictwa pojawiło się ogłoszenie o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy na operacje typu „Inwestycje mające na celu ochronę wód przed zanieczyszczeniem azotanami pochodzącymi ze źródeł rolniczych” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji w gospodarstwach rolnych” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020. Wnioski te składać można od 28 grudnia 2018 do 25 lutego 2019.  

Jak podaje strona internetowa Agencji:

„Pomoc przyznaje się rolnikowi, jeżeli m.in.:

– jest posiadaczem gospodarstwa rolnego w rozumieniu art. 4 ust. 1 lit. b rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1307/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiającego przepisy dotyczące płatności bezpośrednich dla rolników na podstawie systemów wsparcia w ramach wspólnej polityki rolnej oraz uchylającego rozporządzenie Rady (WE) nr 637/2008 i rozporządzenie Rady (WE) nr 73/2009 (Dz. Urz. UE L 347 z 20.12.2013, str. 608, z późn. zm.), położonego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zwanego dalej gospodarstwem;

– w gospodarstwie, którego jest posiadaczem, prowadzi chów lub hodowlę zwierząt gospodarskich w rozumieniu przepisów o organizacji hodowli i rozrodzie zwierząt gospodarskich, zwanych dalej „zwierzętami gospodarskimi”,  z wyłączeniem chowu lub hodowli drobiu powyżej 40 000 stanowisk lub chowu lub hodowli świń powyżej 2000 stanowisk dla świń o wadze ponad 30 kg lub 750 stanowisk dla macior;

– został mu nadany numer identyfikacyjny, w trybie przepisów o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności, przy czym w przypadku rolnika będącego wspólnikiem spółki cywilnej pomoc jest przyznawana, jeżeli m.in. numer identyfikacyjny został nadany spółce.

Pomoc przyznaje się na operację polegającą na realizacji inwestycji, która zapewnia

a) dostosowanie gospodarstwa do wymagań określonych w Programie działań mających na celu zmniejszenie zanieczyszczenia wód azotanami pochodzącymi ze źródeł rolniczych oraz zapobieganie dalszemu zanieczyszczeniu przyjętym na podstawie art. 106 ust. 4 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. – Prawo wodne (Dz.U z 2018 r. poz. 2268.), dotyczących warunków przechowywania:

– nawozów naturalnych wyprodukowanych w gospodarstwie lub

– kiszonek lub

b) doposażenie gospodarstwa w urządzenia do aplikowania nawozów naturalnych, oraz jest związana z produkcją zwierzęcą w zakresie zwierząt gospodarskich.”

Formularz oraz załączniki do wniosku znajdują się na stronie MRIRW. Ważne jest, aby przed wypełnieniem wniosku dokładnie przeczytać Instrukcję jego wypełniania. Niezastosowanie się do niej, nie dołączenie wymaganych załączników może skutkować negatywnym rozpatrzeniem wniosku.

Wniosek o przyznanie pomocy może być złożony również osobiście albo przez upoważnioną osobę za pośrednictwem biura powiatowego ARiMR.

W ramach jednego naboru wniosków o przyznanie pomocy można złożyć tylko jeden wniosek o przyznanie pomocy dotyczący danego gospodarstwa.

Źródło: http://www.arimr.gov.pl/ogloszenia-prezesa-arimr/artykuly/ogloszenie-prezesa-agencji-restrukturyzacji-i-modernizacji-rolnictwa-o-mozliwosci-skladania-wnio-2.html

 

Comments are closed here.