RolnikON

aktualności

Obrót ziemią rolną – informacja RPO

13/10/2017

Ustawa o kształtowaniu ustroju rolnego, zwana ustawą o obrocie ziemią rolną, która weszła w życie 30 kwietnia 2016 roku nadal bywa przyczyną komplikacji w życiu rolników. Jedną z takich spraw zainteresował się Rzecznik Praw Obywatelskich. Chodzi o przekazywanie ziemi dzieciom rolnika.

Nowe przepisy związane z obrotem ziemią rolną wymagają, aby kupujący ziemię o takim przeznaczeniu prowadził na niej gospodarstwo osobiście przez okres co najmniej 10 lat od momentu zakupu. Ustawa przewiduje odstępstwa od tej zasady jedynie za zezwoleniem sądu udzielanym w szczególnych przypadkach. Ustawodawca nie sprecyzował żadnych dodatkowych zasad, które obowiązywałyby rodzinę rolnika.

W związku z tym wśród notariuszy, u których rolnicy przepisują ziemię na swoje dzieci, pojawiły się wątpliwości związane z pewną sytuacją. Chodzi o możliwość przekazania ziemi dziecku, w przypadku, kiedy w obrębie przekazywanej ziemi znajduje się działka, która została zakupiona po wejściu w życie nowej ustawy, czyli po 30 kwietnia 2016 roku.

Rzecznik Praw Obywatelskich otrzymał informację, że notariusze odmawiają przepisania ziemi, powołując się na zapisy ustawy. Taka sytuacja powodowałaby brak możliwości oddania części ziemi swojemu dziecku.

Rzecznik postanowił zwrócić się do Sądu Najwyższego z prośbą o podjęcie uchwały wyjaśniającej taką sytuację. Zwrócił tu uwagę przede wszystkim na fakt, że tego typu sytuacje wewnątrz rodziny zazwyczaj są traktowane w ustawach specjalnie, jako wyjątki od standardowych reguł. Wszystko po to, aby ułatwić funkcjonowanie i prowadzenie działalności przez kolejne pokolenia.

Sąd Najwyższy przychylił się do stanowiska Rzecznika i podjął uchwałę o następującej treści:

Zbycie nieruchomości rolnej przez nabywcę przed upływem okresu przewidzianego w art. 2b ust. 1 ustawy z dnia 11 kwietnia 2003 r. o kształtowaniu ustroju rolnego (jedn. tekst: Dz.U. z 2016 r., poz. 2052) osobie bliskiej w rozumieniu art. 2 pkt 6 wymienionej ustawy nie wymaga zgody sądu wydanej na podstawie art. 2b ust. 3 tej ustawy.

Oznacza to, że przekazywanie ziemi rolnej nabytej w dowolnym momencie (przed i po wejściu ustawy) dziecku, jest wyłączone z opisywanych restrykcji i nie wymaga specjalnej zgody sądu.

Comments are closed here.