RolnikON

aktualności

Młody Rolnik- jak zebrać punkty?

21/08/2017

Program „Młody Rolnik” w ramach PROW 2014-2020 przeznaczony jest dla osób, które chcą rozpocząć prowadzenie własnej działalności rolniczej. Premia dla młodego rolnika w wysokości 100 tys. zł przeznaczona jest w całości na rozwój gospodarstwa. Kolejny planowany termin naboru wniosków rusza już w I kwartale 2018 roku.

 

Kim jest Młody Rolnik?

Wniosek o dofinansowanie może złożyć osoba fizyczna, która ma nie więcej niż 40 lat, posiada właściwie kwalifikacje zawodowe oraz rozpoczyna urządzanie gospodarstwa o powierzchni minimum 1 ha, nie wcześniej niż 18 miesięcy przed dniem złożenia wniosku o dopłatę.

Dodatkowo powinien to być rolnik, który:

 • nie wnioskował o dofinansowanie w ramach programów UE i pomocy krajowej (płatności bezpośrednie, pomoc finansowa na operacje typu „Premie dla Młodych Rolników” w ramach PROW 2014-2020, PROW 2007-2013 na działania „Ułatwienie startu Młodym Rolnikom” i „Korzystanie z usług przez rolników i posiadaczy lasów”, pomoc finansowa w ramach PROW 2004-2006 na działanie „Ułatwienie startu Młodym Rolnikom”, pomoc finansowa w ramach Programu SAPARD),
 • nie był posiadaczem zwierząt gospodarskich objętych obowiązkiem zgłoszenia do rejestru zwierząt gospodarskich oznakowanych i siedzib stada,
 • nie prowadził działu specjalnego produkcji rolniczej.

Punktowanie wniosku – za co można otrzymać punkty?

O kolejności udzielenia dofinansowania dla młodych rolników decyduje liczba punktów zdobytych przez wnioskodawcę, wynosząca minimum 12 punktów (aby wniosek został rozpatrzony). W sumie można zebrać 37 punktów.

Wyróżnia się dwa rodzaje kryteriów punktowych: warunki zastane i deklarowane. Warunki zastane obejmują stan gospodarstwa oraz informacje o młodym rolniku na chwilę obecną. Warunki deklarowane dotyczą planowanych zmian, jakie mają nastąpić po otrzymaniu dopłaty.

Kryteria punktowe:

Warunki zastane:

 1. Powierzchnia gruntów ornych

Przyznaje się 0,25 pkt za każdy ha użytku rolnego powyżej średniej wojewódzkiej lub krajowej (max 5 pkt).

 1. Kwalifikacje zawodowe (2-5 pkt)

Punkty otrzymuje się w zależności od ukończonej szkoły i/lub doświadczenia przy pracy w gospodarstwie rolnym. Najwięcej punktów mogą uzyskać absolwenci uczelni rolniczych, najmniej szkół zawodowych. Udokumentowany staż pracy w gospodarstwie również kwalifikuje się do otrzymania punktów.

 1. Różnica wieku między młodym rolnikiem a przekazującym gospodarstwo lub największą jego częścią:
 • 15-25 lat- 1 pkt,
 • powyżej 25 lat- 2
 1. Przejęcie gospodarstwa w całości lub tworzenie jednego gospodarstwa z innych które przejęto z całości (3 pkt).

Warunki deklarowane:

 1. Rodzaj planowanej produkcji:
 • uczestniczenie w unijnym systemie jakości lub krajowym systemie jakości- 4 pkt,
 • produkcja roślin wysokobiałkowych na powierzchni przynajmniej 1 ha- 2 pkt.
 1. Kompleksowość biznesplanu:
 • udział w zorganizowanych formach współpracy producentów rolnych- 2 pkt za każde z tych działań,
 • przygotowanie do sprzedaży produktów rolnych wytworzonych w gospodarstwie- 1 pkt,
 • inwestycja budowalna- 2 pkt,
 • planowanie udziału w szkoleniach lub korzystanie z usług doradczych- max 2 pkt.
 1. Realizacja celów przekrojowych:
 • coroczne przygotowanie planu nawozowego – 2pkt,
 • udział zbóż w zasiewach mniejszy do 66%- 0,5 pkt,
 • obsada zwierząt od 0,5 do 2 DJP na ha- 0,5 pkt,
 • działania zwiększające stopień zrównoważenia środowiska w gospodarstwie- max 5 pkt.
 1. Innowacyjność (max 2 pkt) – punkty za innowacje przyznaje się za postęp biologiczny, organizację produkcji, nowoczesne technologie produkcji oraz za innowacyjny produkt – po jednym punkcie, ale nie więcej niż 2 punkty łącznie.

Ważne!

W przypadku otrzymania tej samej liczby punktów przez wnioskodawców o kolejności przyznania Premii decyduje powierzchnia użytków rolnych.

W przypadku otrzymania tej samej liczby punktów oraz identycznej powierzchni użytków rolnych o kolejności przyznania Premii decyduje wiek wnioskodawcy (pierwszeństwo dla młodszych).

Punkty za innowacje dla Młodych Rolników!

Jednym z kryteriów punktowych podczas przyznawania Premii jest innowacyjność. Wprowadzenie systemów komputerowych wspomagających prowadzenie działalności rolniczej możne stać się podstawą do przyznania punktów za innowacje, co zostało już potwierdzone w trakcie ostatnich 2 naborów wniosków o Premię dla Młodych Rolników. Wdrożenie oprogramowania RolnikON idealnie wpisuję się w wyżej podane kryterium punktowe. Dodatkowo można otrzymać 30% zniżki przy zakupie licencji! Więcej informacji znajdziecie na stronie http://rolnikon.pl/poznaj-rolnikona/dotacje/ w tym również opinię Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie o innowacyjności.

Comments are closed here.