RolnikON

Agrotechnika

Drzewa w rolnictwie

18/08/2017

Drzewa i zakrzewienia na terenie typowo rolniczym uznawane są jako siedlisko niepożytecznych zwierząt, coś co utrudnia pracę w polu lub coś co prostu zabiera dodatkowy areał. Czy na pewno drzewa, krzewy są nam niepotrzebne?

Czym są zadrzewienia śródpolne?

Zadrzewieniem śródpolnym nazywamy roślinność trwałą taką jak drzewa czy krzewy, rosnące poza lasem, np. wśród pól, zabudowań, w okolicach cieków wodnych itp. Pełnią one znaczącą rolę nie tylko w krajobrazie rolniczym, ale także w funkcjonowaniu rolnictwa.

Dlaczego zadrzewienia w krajobrazie rolniczym są tak ważne? 

Łagodzenie działań intensywnych opadów i wiatrów. W związku z tym, że gleba pod krzewami i drzewami nie podlega działaniom agrotechnicznym, jej struktura jest nietknięta, dzięki czemu nie jest podatna na intensywne działanie wiatrów i opadów. Dodatkowo, drzewa „hamują” wiatr, co wpływa na ochronę prze np. wyleganiem zbóż w okresie lata, czy przed wysmalaniem zimą.

Wzbogacanie gleby. Obumarłe części roślin (korzenie, liście) zbogacają glebę w cenną materię organiczną (MO).

Bilans wodny. Występowanie zadrzewień śródpolnych ma korzystny wpływ na bilans wodny środowiska. Ograniczają one spływ powierzchniowy wód. W ich pobliżu wzrasta także wilgotność powietrza, co ma pozytywny wpływ na rośliny uprawne, znajdujące się w pobliżu. W okresie zimy, drzewa przyczyniają się do spowolnienia topnienia śniegu, dzięki czemu, gleba jest w stanie przyjąć większą ilość wody. Należy też wymienić, wśród pozytywów występowania drzew, ograniczenie spływania do wód związków chemicznych, czy też nawozów mineralnych, stosowanych na polach.

Siedlisko ptaków i owadów.  Śródpolne zadrzewienia mogą stać się domem dla wielu zwierząt, także tych pożytecznych. Gromadzić się tam mogą m.in. pożądane przez każdego rolnika pszczoły, które są niezastąpione przy zapylaniu niektórych roślin uprawnych.

Jak widać, drzewa pełnią bardzo ważną rolę w ekosystemie, dlatego tak ważne jest aby ich nie wycinać, a nawet je zasadzać. Korzyści, które niosą są bardzo ważne. Z tego też względu, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w ramach Uniwersytetu Otwartego, utworzyła specjalny kurs „Zadrzewienia w krajobrazie rolniczym”. Podczas kursu można dowiedzieć się następujących rzeczy:

  • Definicja i klasyfikacja zadrzewień.
  • Historia zadrzewień w Polsce od czasów gen. Dezyderego Chłapowskiego.
  • Przegląd różnych możliwych zastosowań zadrzewień – funkcje ekologiczne, techniczne, produkcyjne i społeczne.
  • Minimalizowanie negatywnych oddziaływań na przyległe uprawy.
  • Określanie potrzeb zadrzewieniowych w skali gminy.
  • Zasady dostosowania do stwierdzonych potrzeb cech projektowanych zadrzewień – składu gatunkowego, budowy pionowej i form przestrzennych.
  • Technologia zakładania i pielęgnacji zadrzewień.
  • Aktualny stan prawny i perspektywy rozwoju zadrzewień w świetle nowych regulacji Unii Europejskiej.

Kurs rusza od 8 września 2017 roku i jest to seria 3 spotkań.

Comments are closed here.