RolnikON

aktualności

Wsparcie przeciw skutkom ASF i powodzi

03/12/2018

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa przypomina, że w Programie Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 przewidziano wsparcie na inwestycje chroniące  gospodarstwa przed afrykańskim pomorem świń (ASF) czy powodzią. Wnioski o taką pomoc można składać w oddziałach regionalnych ARiMR od 5 listopada do 4 grudnia 2018 r.

Wnioski składać można osobiście,  za pośrednictwem upoważnionej osoby lub nadając przesyłką rejestrowaną (poleconą) w placówce Poczty Polskiej. Termin i warunki ubiegania się o dofinansowanie takich inwestycji podane zostały 2 października za pośrednictwem strony internetowej ARiMR. Nabór powyższych wniosków prowadzony jest w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji w środki zapobiegawcze, których celem jest ograniczenie skutków prawdopodobnych klęsk żywiołowych, niekorzystnych zjawisk klimatycznych i katastrof” na operacje typu „Inwestycje zapobiegające zniszczeniu potencjału produkcji rolnej”.

W tym naborze ze wsparcia mogą skorzystać dwie grupy beneficjentów. Pierwsza to rolnicy, którzy zajmują się chowem lub hodowlą nie mniej niż 50 sztuk trzody chlewnej. Mogą oni otrzymać do 100 tys. zł w całym okresie realizacji PROW 2014 – 2020, na inwestycje chroniące przed rozprzestrzenianiem się afrykańskiego pomoru świń (ASF). Warto pamiętać, że wysokość dofinansowania przyznanego przez ARiMR, nie może przekroczyć 80 proc. kosztów kwalifikowalnych przedsięwzięcia.

Drugą grupą, do której kierowana jest pomoc, są spółki wodne lub związki spółek wodnych, w których większość stanowią rolnicy posiadający grunty rolne. Mogą one otrzymać maksymalnie 500 tys. zł w całym okresie realizacji PROW 2014 – 2020. Celem wydatków w takim przypadku mają być inwestycje w urządzenia zapobiegające zniszczeniu gospodarstw przez powódź. Także w tym przypadku limit dofinansowania wynosi 80 proc. kosztów kwalifikowalnych. Istotnym jest, aby spółka została utworzona do wykonywania, utrzymania oraz eksploatacji urządzeń służących do ochrony gospodarstw członków spółki wodnej przed powodzią lub melioracji wodnych oraz prowadzenia racjonalnej gospodarki na terenach zmeliorowanych będących w posiadaniu członków spółki wodnej

Źródło: http://www.arimr.gov.pl/aktualnosci/artykuly/pieniadze-z-prow-na-inwestycje-chroniace-gospodarstwa-przed-asf-lub-powodzia.html

Comments are closed here.